Algemene voorwaarden van de Poffertjesman, gevestigd te Nijkerkerveen

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Poffertjesman en een opdrachtgever waarop de Poffertjesman deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Poffertjesman opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van de Poffertjesman worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met de Poffertjesman gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Poffertjesman is ingestemd.

De Poffertjesman is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. Alle offertes en aanbiedingen van de Poffertjesman zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. De Poffertjesman is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen deze gestelde termijn wordt bevestigd tenzij anders aangegeven. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.

3. Een overeenkomst met de Poffertjesman komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door de Poffertjesman wordt ontvangen dan wel zodra de Poffertjesman is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. de Poffertjesman kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.

4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door de Poffertjesman aan opdrachtgever zijn bevestigd.

5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die de Poffertjesman verstrekt in zijn website, prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van de Poffertjesman. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.

3. Indien de Poffertjesman en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Poffertjesman ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is de Poffertjesman gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

7. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door de Poffertjesman, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

 

Artikel 4. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Poffertjesman aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Poffertjesman is aangegeven.

2. De Poffertjesman behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 500 van 25% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

3. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door de Poffertjesman is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De Poffertjesman heeft dan het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat opdrachtgever tot dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is.
4. Indien de Poffertjesman incassokosten moet maken komen deze volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. De Poffertjesman heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 5. Annulering door cliënt

1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de Poffertjesman het aanbod niet onverwijld verwerpt.

a. Bij annulering van minder dan 30 dagen maar meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 25% van de totaalsom aan de Poffertjesman te betalen.

b. Bij annulering meer dan 7 dagen en minder dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan de Poffertjesman te betalen.

c. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan de Poffertjesman te betalen.

2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering de Poffertjesman heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

Artikel 6. Annulering door de Poffertjesman

1. De Poffertjesman is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst met opdrachtgever te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren door de Poffertjesman zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Zo mogelijk biedt de Poffertjesman onder dezelfde voorwaarden aan de opdrachtgever een vervangende mogelijkheid aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de opdrachtgever het recht het door de Poffertjesman geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na het aanbod aan de Poffertjesman kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

1. De uitvoering van de overeenkomst door de Poffertjesman is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door de Poffertjesman verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door de Poffertjesman. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan de Poffertjesman verstrekte gegevens en informatie.

2. Indien de Poffertjesman bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever de Poffertjesman niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.

3. De Poffertjesman behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door de Poffertjesman gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.

4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.

5. De Poffertjesman is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij de Poffertjesman in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van de Poffertjesman een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.

6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan de Poffertjesman dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

7. Ingeval de Poffertjesman goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.

8. Ingeval de Poffertjesman goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van de Poffertjesman.

9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van de Poffertjesman van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

 

Artikel 8. Transport en werkomstandigheden

1. De keuze van het transport is aan de Poffertjesman, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. de Poffertjesman is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is de Poffertjesman gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee de Poffertjesman aan haar leveringsplicht heeft voldaan. de Poffertjesman behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

2. Opdrachtgever staat er voor in dat de Poffertjesman alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die de Poffertjesman nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig catering-klaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door de Poffertjesman wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is de Poffertjesman gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. de Poffertjesman hanteert voor het catering-klaar maken van de ruimten het uurtarief (inclusief BTW) van de medewerkers die deze ruimten catering-klaar maken.

 

Artikel 9. Klachten

1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan de Poffertjesman te melden, zodat de Poffertjesman de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van de Poffertjesman betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.

2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan de Poffertjesman schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat de Poffertjesman in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient de Poffertjesman in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. de Poffertjesman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Poffertjesman is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien de Poffertjesman aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van de Poffertjesman is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. de Poffertjesman is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of de Poffertjesman aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt de Poffertjesman geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart de Poffertjesman voor alle aanspraken van derden verzaken.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor de Poffertjesman en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/ of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

7. De Poffertjesman is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Poffertjesman.

 

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Poffertjesman zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de Poffertjesman niet kan worden toegerekend.

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ of diensten en/of derden waarvan de Poffertjesman gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

3. Indien opdrachtgever of de Poffertjesman bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen en andere door de Poffertjesman ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van de Poffertjesman. Indien goederen van de Poffertjesman achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan de Poffertjesman te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door de Poffertjesman tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.

2. Opdrachtgever is gehouden de door de Poffertjesman ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van de Poffertjesman te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door de Poffertjesman ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan de Poffertjesman te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door de Poffertjesman aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is de Poffertjesman gerechtigd alle daaruit voor de Poffertjesman voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door de Poffertjesman ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor de Poffertjesman die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens de Poffertjesman aansprakelijk.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten tussen de Poffertjesman en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen de Poffertjesman en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.